แนะนำขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศอเมริกา

usa-visa

การขอวีซ่าประเทศสหรัฐอเมริกา

นักท่องเที่ยวชาวไทยจําเป็นต้องใช้วีซ่าในการเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันขั้นตอนต่างๆ ทั้งการกรอกแบบฟอร์มเพื่อการยื่นขอวีซ่า การชําระค่าธรรมเนียมและการนัดวันสัมภาษณ์ ถือว่ามีความสะดวกมาก สามารถกระทําผ่านเว็บไซต์ด้วยตนเองที่ http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-niv-visaapply.asp Continue reading “แนะนำขั้นตอนการขอวีซ่าประเทศอเมริกา”